ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า

  1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)
  2. หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)
  3. หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (Instrument Transformer)
  4. หม้อแปลงสำหรับความถี่สูง (High frequency Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ระบบสำหรับหม้อแปลงจำหน่ายที่ใช้งานทั่วไป
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ

  1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย มีใช้งาน 4 ขนาดคือ 10 KVA , 20 KVA , 30 KVA , 50 KVA
  2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มีหลายขนาดได้แก่ 30, 50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 1000, 1250, 1500, 2500 KVA.

หม้อแปลงที่ติดตั้งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วไป
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้ใช้ได้ตั้งแต่ขนาด 10 KVA. 1 เฟส จนถึง 250 KVA. 3 เฟส (ยกเว้น 30 KVA. 3 เฟส)